چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - فرهنگی- پژوهشی

گزارش فعالیت های فرهنگی مراکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر در سال 1394

اهم فعالیت های فرهنگی برگزار شده توسط مراکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر در سال 1394 عبارتند از:

 

 

ردیف

عنوان فعالیت تعداد مراکز مجری تعداد کل مراکز مجری

تعداد

شرکت کنندگان

 

هزینه برگزاری

توسط مراکز(ریال)

تهران شهرستان
1 اردو 27 47 74 2890 1,193,810,000
2 همایش 76 99 175 29333 2,497,340,002
3 جشنواره 96 80 176 13890 1,686,383,000
4 سمینار 22 10 32 5117 359,930,000
5 سخنرانی 62 77 139 12641 449,861,000
6 نمایشگاه 126 109 235 35384 1,095,833,151
7 کارگاه آموزشی 100 76 176 14447 987,245,000
8 گردهمایی 111 119 230 33468 1,525,887,000
9 مسابقه 35 62 97 4365 313,640,000
10 نمایش و نقد فیلم 11 17 28 1999 46,030,010
11 نشریه 20 10 30 9362 283,993,000
12

منشورات

 (ویژه نامه -بروشور...)

20 1 21 1339 50,900,000
13 نشست و میزگرد 81 64 145 6574 449,080,021
14 برگزاری فعالیت روزانه 195 57 252 28636 1,427,150,001
15 برگزاری فعالیت هفتگی 64 71 135 11013 193,972,000
16 برگزاری فعالیت دوهفتگی 6 1 7 658 37,500,000
17 برگزاری فعالیت ماهانه 27 18 45 2602 95,200,000
18 سایر 405 501 906 127265 5,705,348,655
جمع 1484 1419 2903 340983 18,399,102,840

 

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها

Template Design:Dima Group