جمعه 30 شهريور 1397 | Friday 21 September 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - همایش گردشگری خلاق و نوسازی شهری با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 37 تهران برگزار شد

همایش گردشگری خلاق و نوسازی شهری با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 37 تهران برگزار شد

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه ، همایش گردشگری خلاق و نوسازی شهری با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 37 تهران، روز گذشته در فرهنگسرای اندیشه برگزار گردید.

دکتر امین پیرمحمدزاده دبیر همایش گردشگری خلاق و نوسازی شهری با بیان اینکه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در آﻧﻬﺎ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ، ﺑـﻪ ﺣـﺪ اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه است به طوریکه بسیاری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي هستند تا ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﺷند گفت: در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪاي ﭘﻮﯾﺎ ﺑـﺮاي ﺧﻼﻗﯿـﺖ و اﺑﺘﮑـﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اشکال ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒـﺎط ﻫﺴـﺘﻨد ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷﺪه واﯾـﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺑـﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرات و ﻧﻮآوريﻫـﺎﯾﯽ در این حوزه دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ، که نه تنها برای این صنعت بلکه برای پیشرفت و تحول این حوزه و همگام با روند جهانی شدن مفید باشد.

وی در راستای لزوم برگزاری این همایش خاطر نشان کرد: گردآوری دانشجویان، محققان و پژوهشگران علمی در قالب سمینار، کارگاه های آموزشی، تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات علمی مختلف در تمامی شاخه های گردشگری خلاق و نوسازی شهری؛ارائه راهکارهای مناسب و بستر سازی هوشمندانه جهت بهرمندی از پتانسیل های مکانی و فضایی حوزه گردشگری خلاق در ارتقاء حس تعلق گردشگران در بافت های تاریخی در شهرها، گامی موثر در عرصه نوآوری های اخیر در بحث چالش های عملیاتی در این زمینه می باشد.

این همایش با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 37 تهران، با حمایت ستاد گردشگری شهرداری تهران، شهرداری منطقه 7 و شرکت خدمات مسافرتی ماه بین در قالب 2 محور: نقش گردشگری خلاق در توسعه شهری با تاکید برتجارب ملی - بین المللی و احیای بافت های تاریخی با حضور و سخنرانی دکتر سجاد محمدیارزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و دبیر مجمع جهانی شهرهای اسلامی، دکتر روشن بابائی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان و مهندس سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در تاریخ 24 اردیبهشت ماه در فرهنگسرای اندیشه برگزار گردید.

Template Design:Dima Group