چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - ترکیب اعضای شورای معاونین موسسه

ترکیب اعضای شورای معاونین

 مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر


1-  قادر آشنا 

 رییس موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر2-  جعفر عطایی  

 معاون اجرایی و خزانه دار موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر

 

 

3-  دکتر گردآفرین محمدی

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر


4- دکتر علیرضا عباسی

معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر 

 

Template Design:Dima Group